Socialpolitisk Forening Hovedstaden - for Sjælland, øerne og Bornholm

 

Socialpolitisk Forening i Hovedstaden har som ambition at være idé-, diskussions- og udviklingssted for den kvalificerede, engagerede og vidende socialpolitiske debat i hovedstadsområdet. Den debat der bæres af menneskers lyst og vilje til at præge vort samfundsmæssige fællesskab og som vil være med til at tegne konturer og skabe indhold i fremtidens politik: Den sociale politik der skaber muligheder for, at vi hver for sig og sammen kan udfolde det liv vi ønsker.

Vi arbejder for at fremme og italesætte en socialpolitisk dagsorden, der mindsker den sociale ulighed og fremmer social, kulturel, økonomisk, etnisk og uddannelsesmæssig lighed.

Vi samler praktikere, forskere og undervisere, brugere og brugerforeninger/organisationer samt andre interesseorganisationer og aktører, der på tværs af faglige og professionelle videns-, erfarings- og virkefelter beskæftiger sig med socialpolitik og sociale problemer.

 


 

Socialpolitisk Forening Hovedstaden udgiver et nyt tidsskrift -  Læs det her ...:

Nyhed juni 2019:  SOC DOK - platform for socialpolitisk dokumentation og debat - nr. 3

SOC DOK - platform for socialpolitisk dokumentation og debat - nr. 2

OPSLAGSTAVLEN FEBRUAR 2019

OPSLAGSTAVLEN JANUAR 2019

SOC DOK - platform for socialpolitisk dokumentation og debat - nr. 1

 

Generalforsamling 2.MAJ 2019

BESTYRELSENS BERETNING  -   REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN

Yggdrasilprisen til NÆSTEHJÆLPERNE

 

 

HOMELESS SOULS - 27.6.2019 - 22.9.2019 PÅ LOUISIANA

 

 

 

Eksil og landflygtighed er de gennemgående temaer for den række markante internationale kunstnere, som Louisiana præsenterer hen over sommeren. De forholder sig til – og bearbejder – egne historier og erfaringer i værker, der fremstår både aktuelle og tidløse, alment menneskelige og stærkt personlige.

 

På Homeless Souls mødes et dusin kunstneriske stemmer – fra bl.a. Iran, Irak, Nigeria, Algeriet og Kosovo – i en samtale om landflygtigheden som politisk og eksistentiel realitet. Her er både personlige og kollektive fortællinger, der rummer nye vinkler på temaer som eksil, grænsedragninger, borgerskab, bevægelser på tværs af grænser, hemmelige rejser og identitet.

 

 

Stikord fra samtalesalonen om Social bæredygtighed den 10. april 2019

 

afskaffe fattigdom og social ulighed – alle med i fællesskab – demokrati og social kritik – demokratisk ideudvikling – empowerment – forebygge vold – fælles fritid – handling – håb for fremtiden – håb for alle – indgå i fællesskaber – inkluderende fællesskab – inklusion – klima – lang levealder – lige rettigheder – ligestilling – ligeværd – lov til at være her – minoriteter – omsorg – opgaver der fremmer samvær – partnerskaber – passe på menneskelige ressourcer – plads til hinanden – politiske ideer – respekt for det enkelte menneske med udsyn mod fællesskabet – retfærdighed – rummelighed – samarbejde – offentlige/frivillige – samskabelse – sikkerhedsnet for alle – social ansvarlighed – styrket civilsamfund – styrket kulturpolitik – stærke institutioner – sundhed – tid – tilstrækkeligt aktiv – trivsel – uddannelse – udfoldelsesmuligheder/diversitet – udsyn – udvikling/dygtiggørelse – udvikling/uddannelse/fordybelse – visioner – være sig selv – ændrede værdiholdninger – økonomisk styrkelse af den enkelte …

 

Læs også Johs. Bertelsens kronik i Kristeligt Dagblad i november 2012 om perspektiver for en demokratisk socialreform:

 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/vi-har-brug-en-demokratisk-socialreform

 

Samtalesalon 29.10.2018  om  socialpolitik og forskning

 

Stikord fra samtalen: Flere frafald på grund af sygdom betød, at vi var få deltagere, men det gav muligheder for at lade ordet flyde frit, hvilket vi fandt var en stor fordel – uden at vi dog syntes, at det skulle danne model!

 

Vi talte om: 

 • Relationel velfærd

 • Prekariatet

 • Om at dynamoen i den nuværende samfundsudvikling, de populistiske strømninger, er angst og eksistentiel usikkerhed

 • Om social bæredygtighed – hvem bærer?

 • Om samskabelse - betyder det at den stærkeste part i samskabelsen faktisk definerer hvad samskabelsens genstand og succeskriterier er

 • Om politikkernes vægren sig mod at bruge civilsamfundet proaktivt

 • Om forskningen som legitimerende og fastholdende ”neutral” aktivitet

 • Om socialpolitikken i klemme mellem humanisme og positivisme (socialpolitik handler (også) om menneskesyn og forståelse af den enkelte som en dannet og dannede del af fællesskabet, dvs. relativt ”bløde” værdier der bliver målt med metoder der tilhører et andet betydningsfelt (økonomi, produktion, salg m.v.) 

 • Om aktionsforskning som en velegnet forskningsmetode indenfor socialpolitikkens genstandsfelt.

 • Om det kvalificerede hverdagsliv

 • Tidligere havde grupper rettigheder -  nu er rettighederne individualiserede

 • Vi talte også om hvordan vi kan definere socialpolitik som en politik der omfatter alle og ikke kun de mennesker der har brug for ydelser. I den sammenhæng diskuterede vi på hvilke områder sociale kontrakter er ved et gå (eller er gået) i stykker: Stærkt forringet omsorg for gravide kvinder, den tiltagende segregation på skoleområdet, ældre-i-egen-bolig-politikken, den sproglige primitivisering og forråelse af det politisk sprog og pressens referater m.v., forfølgelsen af de der har brug for hjælp, men ikke umiddelbart kan honorere de krav der stilles om beskæftigelse m.v.

 

Samtalesalon 26.9.2018 om social- og sundhedspolitik

Først var den en runde med faglig præsentation, der udviklede sig til en egentlig faglig diskussion på baggrund af de erfaringer og oplevelser med social uret, der blev fortalt om i præsentationerne.

 
Vi berørte bl.a. :
sociale skel i hvilken støtte man modtager afhængig af social og uddannelsesmæssig status
regler og forskelle i informationsindhentning om svage borgere
beskyttelse af misbrugende mødre og ufødte børn
svage borgeres manglende kendskab til deres rettigheder
(u)myndiggørelse af psykisk syge mennesker
 
Mere fremadrettet talte vi om:
rimelighed - retfærdighed - værdighed - compassion - bisidder - loven og enkeltsager
 
Idéer:
Rejse debat eller spørge naivt om en enkelt paragraf
Børns konventionsmæssige retssikkerhed
Hvorfor passer vi ikke bedre på vores børn
 


Samtalesalon 20.6.2018 om socialpolitik og beskæftigelsespolitik

”Systemet” hjælper kun dem, der selv kan” sagde en af deltagerne i Socialpolitisk Forening Hovedstadens første samtalesalon om Socialpolitik og beskæftigelsespolitik.

Seks socialpolitisk engagerede menneskers meninger, holdninger og erfaringer krydsede hen over bordet i 4 timer. Det er muligt at socialpolitikken er død i det offentlige rum, i forvaltninger og hos politikere, men hos deltagerne var engagementet usvækket. Der var enighed om, at socialpolitik er et af de væsentligste politikområder.

Læs videre her .... - og se emnerne for de kommende samtalesaloner (og meld dig til en eller flere, hvis du har tid og lyst. Der er opslået 6 nye samtalesalonemner mellem august d.å. og februar 2019)

 

 


 

For at sige det kort: Landsforeningen drejer nøglen om, men Socialpolitisk Forening Hovedstaden fortsætter og vil gøre alt for at holde den socialpolitiske flamme i live. Det blev enstemmigt vedtaget på vores velbesøgte generalforsamling den 21. marts.

Læs mere i referatet fra generalforsamlingen

Kontingentnedsættelse og nyt kontonummer

Det blev også vedtaget at nedsætte kontingentet til kr. 250,- om året for mennesker i arbejde og til kr. 150,- for mennesker udenfor arbejdsmarkedet og studerende. For små kollektive organisationer/NGO’er er kontingentet fortsat 600 kr.

Støttebeløn ud over kontingentet er meget velkomne!

Vi vil indtrængende bede dig ændre såvel beløb som modtagerkonto, hvis du har en automatisk overførsel af kontingent til Socialpolitisk Forening, til Social Politisk Hoved-stadens konto i Arbejdernes Landsbank, 5337-0240567.

Ny aktivitetsstruktur

Vi vil fremover søge at skabe en række mindre møder ca. 2 gange om måneden. Det giver os mulighed for at navigere hurtigere og skabe samtaler med udgangspunkt i deltagernes viden og erfaringer.

Vi vil arrangere møder under følgende overskrifter: Brændende platform – dvs. input om et varmt emne; samtalesaloner – se herunder; sociale vandringer – besøg i byområder og på sociale institutioner (f.eks. besøg i Urbanplanen og Byretten); temamøder – seriøs belysning af et givet socialpolitisk tema; aktioner og happenings – når det er nødvendigt at gøre noget særligt.

Yggdrasilprisen

Hvis du har forslag til årets modtager af Yggdrasilprisen, må du meget gerne allerede nu indsende et motiveret forslag. Yggdrasilprisen gives til et fremragende og engageret, nytænkende, nyskabende og innovativt socialpolitisk initiativ. Send til ovelund@raastof.dk