Links

 

 

 

... til civilsamfunds- og frivilligområdet, den 3. sektor   •   ... til innovation og sociale opfindelser   •   ... til interesseorganisationer   •   ... til tidsskrifter, dokumentarer og kommunikation

 

 

 

 

... til forskning, analyse og debat om socialpolitik, offentlig administration og ledelse 

 

www.ruc.dk/institutter/isg/forskningen

Institut for Samfund og Globalisering (ISG) specialiserer sig i interdisciplinær forskning og undervisning inden for områderne international udvikling, offentlig administration, socialvidenskab, globale studier og EU-studier. Instituttet har således mange faglige berøringsflader, som skaber spændende tværfaglige miljøer for både undervisning og forskning. Instituttet har gennem en årrække opbygget nationale og internationale relationer til andre vidensinstitutioner, virksomheder og interesseorganisationer. Samtidig vægter instituttet samfundsmæssig relevans både i uddannelser og forskning.

 

Ca. en gang om måneden udkommer ISG's nyhedsbrev om forskning med oversigter de nyeste publikationer og specialer fra ISG. Nyhedsbrevet er tilgængeligt på ovenstående link.

 

 

www.forvaltningspolitik.dk  

En bred kreds af danske forvaltningsforskere har udviklet et bud på en ny dansk forvaltningspolitik, der kan styrke og revitalisere den offentlige sektor, så den bliver bedre i stand til at løse centrale opgaver i velfærdssamfundet, herunder at værne om den sociale sammenhængskraft og sikre den private sektors konkurrencedygtighed. Formålet er at skabe en ny balance mellem ønsket om politisk og økonomisk styring og behovet for bedre kvalitet, fælles ansvar og udvikling af nye og kreative løsninger.

 

 

www.cbs.dk/Forskning/Institutter-centre/Institutter/CVL

Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse (CVL) driver erhvervsrettet anvendelsesorienteret forskning i tæt samspil og partnerskab med såvel private som offentlige virksomheder. CVL´s rolle er at fungere som "Erhvervslivets forskningscenter", dvs. at forskningstemaerne skabes ud fra de problemer, ideer og videnbehov, som aktuelt opleves som væsentlige i dansk ledelsespraksis. Centrets faglige profil er derfor bredt funderet i erhvervsøkonomiens og ledelsesteoriens problemområder og de dertil knyttede arbejdsmetoder, værktøjer og teknologier.

 

 

www.produktivitetskommissionen.dk/

I de senere år er produktiviteten steget meget langsommere i Danmark, end vi tidligere var vant til. Den er også steget langsommere end i de lande, vi helst vil sammenligne os med. I Det handler om velstand og velfærd forklares det, hvad produktivitet er, hvilke drivkræfter der styrer produktivitetsudviklingen og hvorfor den lave produktivitetsvækst er et problem.

Hvis den hidtidige svage produktivitetsudvikling fortsætter, er der betydelig risiko for, at Danmark taber yderligere terræn i forhold til andre velstående lande og derfor får svært ved at fastholde en privat og offentlig velfærd af internationalt høj kvalitet.

 

 

www.casa-analyse.dk

CASA er en non-profit erhvervsdrivende forening. Vi tilbyder konsulentbistand og udarbejder forsknings­baserede analyser. CASAs formål er at medvirke til at skabe større viden i befolkningen om sociale, økonomiske og politiske samfundsspørgsmål. CASA bidrager til samfunds-debatten ved at offentliggøre de rapporter vi udarbejder – CASA’s rapporter er tilgængelige på ovenstående link.

 

 

www.denoffentligesektor.dk

DenOffentligeSektor.dk er en medie- og netværksplatform. Vi har skabt en unik kobling af nyhedsformidling, debat, videndeling og netværk for aktører i og omkring den offentlige sektor. Gennem denne dynamiske tilgang til videndeling bidrager vores brugere til konstruktiv udvikling i og på tværs af den offentlige sektor. Det er vores ambition at være offentlige aktørers foretrukne platform for debat, videndeling, netværk og nyhedsformidling. Derfor inviterer vi dig indenfor helt gratis.

 

 

www.mm.dk

Mandag Morgen Share. Digital adgang til analyser inden for ledelse, finans, innovation og vækst, uddannelse, forskning, velfærd og meget mere – det meste mod betaling. En genvej til at læse mindre, forstå mere og navigere hurtigere i en turbulent verden.

 

 

www.lederweb.dk

Lederweb er portalen for dig der interesserer dig for eller arbejder med offentlig ledelse. Her finder du over 1.200 forskellige værktøjer og artikler om ledelse, som vi har samlet og organiseret så det er let tilgængeligt. Vores mission er at sætte god ledelse på dagsorden, og vi stræber efter at være den førende portal for ledere i Danmark.

 

Vores mål er:

 

Vores artikler er skrevet af eksperter eller ildsjæle med stor viden indenfor deres felt, men redaktionen holder også et vågent øje med nyhedsstrømmen og tidsskrifter om ledelse. Vi videreformidler de vigtigste nyheder og bedste tips.

Væksthus for Ledelse er et bredt netværk bestående af både praktikere, politikere og embedsmænd fra KL, Danske Regioner, KTO, Sundhedskartellet og de kommunale chefforeninger, samt de faglige organisationer, som gennem dialog deler erfaringer og udtænker initiativer til nyskabende projekter omkring offentlig ledelse.

 

 

 

... til civilsamfunds- og frivilligområdet, den 3. sektor

 

www.cifri.dk

CiFri er et uafhængigt netværkssamarbejde mellem en række samfundsvidenskabelige forskningsmiljøer i Danmark. CiFri ønsker at styrke den danske civilsamfunds- og frivillighedsforskning, som finder sted i relativt små miljøer og uden systematisk kontakt. Desuden ønsker CiFri at den danske frivilligforskning i højere grad får tilknytning til og samarbejder med internationale forskningsmiljøer og netværk. Endelig ønsker CiFri at sikre tilgangen af yngre forskere til feltet.

 

 

www.frivillighed.dk

Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende videns-, kompetence- og udviklingscenter for det frivillige sociale arbejde. Vi arbejder for at fremme og støtte frivilligt socialt arbejde i Danmark. Vores opgave er at hjælpe frivillige og frivillige sociale organisationer med at udvikle rammer for frivilligt socialt arbejde, som tiltrækker nye frivillige og fremmer læring og udvikling. Frivillighed.dk er din indgang til viden, læring og udvikling af frivilligt socialt arbejde.

 

 

www.frivilligtforum.dk

Frivilligt Forums medlemsorganisationer er fortalere for de svage borgere i samfundet, og Frivilligt Forum vil derfor såvel overfor staten som overfor kommunerne arbejde for, at det eksisterende offentlige velfærdsniveau ikke forringes. På de områder, hvor niveauet er for lavt, vil Frivilligt Forum dels være en socialpolitisk stemme i debatten og dels gennem medlemsorganisationerne bidrage til at skabe fornyelse og forbedring af de eksisterende velfærdstilbud.

I charteret for samspillet mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige hedder det: "Det frivillige Danmark/Foreningsdanmark er en engageret og kritisk med- og modspiller til det offentlige. Det bidrager til livskvalitet for den enkelte, de mange og samfundet. Det frivillige Danmark/Foreningsdanmark kan vise det offentlige nye veje og bidrage til samfundsudviklingen".

Frivilligt Forum vil arbejde for, at der til stadighed er samfundsmæssig forståelse for, at det frivillige sociale arbejde har en kritisk og demokratisk funktion med henblik på udviklingen af det danske velfærdssamfund.
Den kritiske, demokratiske funktion betyder ikke, at vi ikke vil samarbejde med det offentlige. Tværtimod.
Men vi mener, at der hele tiden er brug for at udvikle et afbalanceret samarbejde, hvor det er afklaret, hvad der er det offentliges rolle og, hvad der er de frivillige sociale organisationers rolle.

Frivilligt Forum vil arbejde for, at denne rollefordeling tydeliggøres bl.a. ved at lægge pres på kommunerne med henblik på, at alle kommuner udarbejder en frivillighedspolitik. Den kommunale frivillighedspolitik skal ligge i forlængelse af de samarbejdsprincipper, som udtrykkes i charteret og skal herudover konkretisere, hvordan kommunen vil udmønte disse samarbejdsprincipper i daglig praksis.

Vi ser det som vores opgave at fastholde det offentlige på forpligtigelsen til at sikre en fortsat bred velfærdspolitik:

 

 

www.detsocialeenzym.dk

I kernen af vores samfundsmodel har vi et "socialt enzym", der er et vigtigt tandhjul inde i det store samspil mellem marked, civilsamfund og den offentlige sektor. Det sociale enzym er tankerne om, hvad der kan gøre os alle til medskabere af velfærd og ikke bare forbrugere af velfærd. Et indspark i samfundsdebatten om, hvordan vi skaber et velfærdssamfund version 2.0.

Jesper Nygårds tanker om et velfærdssamfund version 2.0 er modnet via arbejdet i KAB, hvor tiltag, der kombinerer frivillige initiativer med markedskræfter og fagligheden fra de offentlige instanser bliver mere og mere almindelige. Hvis vi kombinerer disse tre faktorer - markedet, frivilligheden og staten - opstår der nemlig ofte nogle meget bæredygtige, værdifulde og succesrige projekter, der viser, at sammenhængskraften i samfundet sagtens kan styrkes - hvis vi gør det rigtigt og engageret.

 

 

 

... til innovation og sociale opfindelser

 

www.ruc.dk/forskning/forskningscentre/cse

Center for Socialt Entreprenørskab på Roskilde Universitet. Centret er væksthus for kompetenceudvikling for aktører især i den tredje sektors frivillige organisationer, selvejende institutioner og NGOer, der er engagerede i sociale innovations-processer målrettet integration af socialt udsatte grupper.

 

 

www.sus.dk

Socialt Udviklingscenter SUS arbejder med social innovation og sociale opfindelser. Vi udvikler og samarbejder om projek­ter og indsatser, der er med til at skabe bedre livsvilkår for socialt udsatte mennesker og et godt arbejds­miljø for medarbejdere.

 

 

www.socialeopfindelser.dk

social+ er en platform for sociale opfindelser under Socialt Udviklingscenter SUS, som

 

social+ er sat i verden for at bane vejen for sociale opfindelser i Danmark. Derfor driver vi ikke selv sociale innovations- eller udviklingsprojekter. Men vi hjælper sociale opfindere fra idé til social innovation på alle mulige måder - dog ikke økonomisk. Og vi hjælper gerne dig, hvis du har en god idé. Uanset om du er professionel, frivillig eller hvad som helst. Uanset om du er fra en NGO, en virksomhed, en kommune eller bare helt almindelig borger. Og vores hjælp er gratis.

 

 

www.tagdel.dk

TAG DEL er en webplatform, hvor borgere, organisationer, kommuner m.m. kan uploade problemstillinger eller udfordringer, som sitets brugere så kan bidrage til løsningen af. Det kan både handle om afdækning af behov, udvikling af eksisterende tilbud, ideer til nye tilbud, svar på konkrete spørgsmål m.m. Efterhånden som brugerne bidrager konstruktivt til løsningen af forskellige udfordringer, opbygges en slags online CV og netværksoversigt. En slags hybrid af frivilligjob.dk, Facebook og LinkedIn.

 

 

 

... til interesseorganisationer

 

www.lafs.dk

LAFS er en interesseorganisation, hvis målgruppe er fleks- og skånejobbere. Formålet er til stadighed at arbejde for at forbedre vilkårene for fleks- og skånejobbere. Dette opfyldes ved at afholde kurser, yde råd og vejledning, gå med som bisidder for medlemmerne, samarbejde med jobcentre og arbejdsgivere om jobskaffelse og fastholdelse og ved stadige drøftelser med politikere, fagbevægelse og andre om fleks- og skånejobbers vilkår og muligheder.

 

 

www.sandudvalg.dk

SAND er en interesseorganisation for nuværende og tidligere hjemløse. Vi arbejder for at afskaffe hjemløshed og forbedre forholdene for de hjemløse, der nu engang er. Det gør vi ved at blande os i den politiske debat, ved at støtte oprettelsen af brugerråd på boformerne og ved at fungere som vagthund i forhold til tilbud til og forhold for hjemløse i dagens Danmark.

 

 

 

... til tidsskrifter, dokumentarer og kommunikation

 

http://socialpolitisk-forening.dk/social-politik 

Socialpolitisk Forening udgiver tidsskriftet Social Politik, der udkommer med 6 numre om året og udsendes til alle medlemmer af Socialpolitisk Forening. Udgivelser og downloads er tilgængelige på ovenstående link.

 

 

http://piktokritik.dk

Kan du huske den plakat, som hang i alle klasselokaler, når man skulle lære at begå sig i trafikken? Piktokritik går ud på det samme: hvordan vi begår os i kritikken. Navnet spiller på de trafikskilte, også kaldet ”piktogrammer”, som vi har skabt for at visualisere, hvordan hverdagens kritik modtages og returneres.

 

 

www.socialrdg.dk/Default.aspx?ID=6014

Tidsskriftet ”uden for nummer” så dagens lys i 2000. Tidsskriftet udgives af Dansk Socialrådgiverforening i samarbejde med socialrådgiveruddannelserne ved University College SYD, Aalborg Universitet, VIA University College, Professionshøjskolen Metropol og University College Sjælland.

"uden for nummer" henvender sig til socialrådgivere og andre, der arbejder eller uddanner sig inden for det sociale område, og har som ambition at belyse og analysere praksis - herunder formidling af udviklingsarbejde og forskningsresultater. Formålet med tidsskriftet er

 

"uden for nummer" udkommer to gange om året. Læs bladet online på ovenstående link.

 

 

http://dansksociologi.dk
Tidsskriftet Dansk Sociologi er et videnskabeligt funderet sociologisk tidsskrift. Det henvender sig til alle med interesse for aktuelle samfundsmæssige spørgsmål. Dansk Sociologi udkommer fire gange om året. Tidsskriftets artikelarkiv er tilgængeligt online.

Tidsskriftet er især relevant for undervisere og fagfolk, som i deres arbejde er beskæftiget med sociologiske problemstillinger. Dansk Sociologi henvender sig imidlertid også til læsere, som blot er nysgerrige efter at vide, hvad sociologien som fag beskæftiger sig med.

 

Interesserer man sig for arbejdsliv, kultur, familie, køn og krop, identitet, religion og moral, politik og globalisering - sociologisk betragtet, tilbyder Dansk Sociologi lødig, fagligt stimulerende læsning.

 

 

www.dp.dk/Psykolognyt/Artikelarkiv.aspx
Psykolog Nyt er Dansk Psykolog Forenings medlemsblad. Dansk Psykologforening er fagforening og standsforening for psykologer i Danmark. Psykolog Nyts tekstarkiv, med alle artikler, ledere, anmeldelser og debatindlæg fra 1997 og frem er tilgængeligt online på ovenstående link.

 

 

www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi

Danskernes Akademi er REN RÅ VIDEN. Danskernes Akademi gik i luften i januar 2010. Vores tilbud er inspireret af blandt andet TED.com, BBC Open University og Folkeuniversitetet. Programmerne er produceret sammen med universiteter og andre videnscentre, hvor forskere brænder for at dele deres viden med os andre.

Sendefladen er et miks af forelæsninger, debatter og dokumentarprogrammer. Du finder os på nettet, DR2, P1 og som Podcast. www.dr.dk/akademiet rummer over 600 videoer, og du kan hente de seneste programmer som Podcast.

 

 

www.TED.com

Ideas Worth Spreading: We believe passionately in the power of ideas to change attitudes, lives and ultimately, the world. So we're building here a clearinghouse that offers free knowledge and inspiration from the world's most inspired thinkers, and also a community of curious souls to engage with ideas and each other. This site, launched April 2007, is an ever-evolving work in progress, and you're an important part of it. Have an idea? We want to hear from you.

 

TED started out in 1984 as a nonprofit organization and since then, it has expanded. TED Talks began as a simple attempt to share what happens at TED with the world. Under the moniker "ideas worth spreading," talks were released online. They rapidly attracted a global audience in the millions. Indeed, the reaction was so enthusiastic that the entire TED website has been reengineered around TED Talks, with the goal of giving everyone on-demand access to the world's most inspiring voices. As of November 2012, TED Talks have been viewed more than one billion times.

 

 

http://rokokoposten.dk

RokokoPosten er en dansk humoristisk webavis med satiriske nyhedsindslag. RokokoPostens nyheder er fiktive. Enhver lighed med personer – levende, døde eller bare meget sløje – er sandsynligvis tilsigtet.